NVF

Home Road Safety Forum / Trafiksikkerhedsforum 2023 – Registration now open for everyone!

Road Safety Forum / Trafiksikkerhedsforum 2023 – Registration now open for everyone!

Nordisk:

Vi inviterer alle til at deltage i det årlige Nordiske Trafiksikkerhedsforum i Lund, Sverige. Åbent for alle.

Kom og mød nordiske kollegaer, udveksl viden, og hør om de seneste erfaringer med trafiksikkerhed i Norden: data, undersøgelser og pilotprojekter.

Trafiksikkerhedsforummet bliver afholdt hos Division of Transport & Roads, V-building, LTH (John Ericssons väg 1, i Google Maps) mellem d. 12 og 13 Oktober.

Alle er velkomne og kan registrere sig via følgende link: NVF traffic safety meeting | Technology and Society (lth.se).

Programmet for Trafiksikkerhedsforummet 2023:

11 Oktober

Internt for medlemmerne af NVF-arbejdsgruppen for Trafiksikkerhed.

12:00–13:00 Frokost til de tidligt ankomne (på egen regning)
13:00–16:30 Gruppearbejde indenfor de tematiske grupper 
16:30–18:00 Kort gåtur omkring LTH                                        
18:00–20:00 Aftensmad                                                          

12 Oktober

09:00–12:00 Internt møde for NVF-medlemmerne

Det offentlige trafiksikkerhedsforum begynder

12:00–13:00 Frokost og alle bydes velkommen                                                                                                                                                              
13:00–13:20 Kort overblik over Trafiksikkerheden i de Nordiske Lande                                                                                                                        
13:20–13:40

Sveriges handlingsplan for trafiksikkerhed                                                                                                                      

13:40–14:00 Sammenligning af udviklingen af trafiksikkerhed i Norge og Finland                                                                                                                                                         
14:00–14:20 Forebyggelse af påkørsel af hjorte og elge gennem vejforvaltningsforanstaltninger – Erfaringer og løsninger fra Finland
14:20–14:40 Indførelsen af obligatorisk cykelhjelmlovgivning på e-scootere i Danmark i 2022 – effekten af hjelmbrug                                                   
14:40–15:10 Kaffepause                                                                                                                                                                                                            
15:10–15:30 Status på ulykker om natten i København—tværgående forebyggende indsatser overfor fulde cyklister                                                                                     
15:30–15:50 Hastighedsudviklingen i Sverige  2015–2022                                                                                                                                                                                            
15:50–16:10 Gennemsnitshastighed og hastighedsoverskridelser i Danmark mellem 2013 og 2022                                                                                                     
16:10–16:30 Sikkerhedseffekt af rumleriller                                                                                                                                                                                   
16:30–18:30 Gåtur omkring Lund                                                                                                                                                                                                                         
18:30–20:00 Aftensmad                                                                                                                                                                                                          

13 Oktober

9:00–9:10 Velkommen Dag 2                                                                                                                                                                                                       
9:10–9:30 Helsinki Trafiksikkerheds Udviklingsprogram 2022–2026                                                                                                         
9:30–9:50 Udvikling af læringsindhold (online kursus) for kommunale trafiksikkerhedsinteressenter og medlemmer af trafiksikkerheds-arbejdsgrupper  
10:10–10:30    Ikke afklaret endnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
10:30–11:00 Kaffepause                                                                                                                                                                                                       
11:00–11:20 Sikker transport og rejser på arbejdspladsen, en del af bæredygtighed og sundhed/sikkerhedspraksis i virksomheder, organisationer og myndigheder
11:20–11:40 Samarbejde med ungdomsuddannelser                                                                                           
11:40–12:00

Skole sikkerhedszoner – Ingen adgang til motorkøretøjer om morgenen                                                                                     

12:00–13:00 Frokost og afslutning                                                                                                                                                                                        

English:

We invite everyone to participate in the yearly Road Safety Forum in Lund, Sweden. Open for everyone.

Meet Nordic colleagues, share knowledge, and hear about the latest developments within Road Safety in the Nordics: data, research and pilot projects.

The Road Safety Forum will take place at the Division of Transport & Roads, V-building, LTH (John Ericssons väg 1, i Google Maps) between the 12’th and 13’th of October.

Everyone is welcome and able to register using the following link: NVF traffic safety meeting | Technology and Society (lth.se).

The Program for the Road Safety Forum 2023:

11’th of October

Internal for members of the NVF-working group for Road Safety.

12:00–13:00Lunch for early arrivers (at own expense)
13:00–16:30Working meeting in thematic groups
16:30–18:00Short excursion around LTH               
18:00–20:00Dinner                                                    

12’th of October

9:00–12:00Joint meeting traffic safety group                    

The public Road Safety Forum 2023 begins

12:00–13:00Lunch and welcome (all participants)                                                                                                                                                             
13:00–13:20Brief overview on the Road Safety in the Nordic countries.                                                                                                                   
13:20–13:40

Sweden’s Road Safety Action plan                                                                                                                                                                                 

13:40–14:00Comparison of development of road safety in Finland and Norway                                                                                                                                                              
14:00–14:20Preventing deer and moose collisions through road management measures – Experiences and solutions from Finland                                                     
14:20–14:40The introduction of mandatory bicycle helmet legislation on e-scooters in Denmark in 2022 – effects on helmet use                                                               
14:40–15:10Coffee break                                                                                                                                                                                                       
15:10–15:30Status of accidents at night in Copenhagen — preventive measures towards drunken cyclists                                                                                           
15:30–15:50The speed development in Sweden 2015–2022                                                                                                                                                            
15:50–16:10Average speeds and speeding in Denmark from 2013 to 2022                                                                                                        
16:10–16:30The safety effect of rumble grooves                                                                                                                                                                   
16:30–18:30Walking tour around Lund                                                                                                                                                                              
18:30–20:00Dinner                                                                                                                                                                                                                 

13’th of October

9:00–9:10Welcome Day 2                                                                                                                                                                                                       
9:10–9:30Helsinki Traffic Safety Development Programme 2022–2026                                                                                                         
9:30–9:50Development of learning content (online course) for municipal road safety stakeholders and members of road safety working groups                                                                                      
10:10–10:30To be determined.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10:30–11:00Coffee break                                                                                                                                                                                                       
11:00–11:20Safe transport and journeys at work, a part of the sustainability and health/safety practices in companies, organisations and authorities                                                                                                       
11:20–11:40Co-operating with high schools                                                                                                                                         
11:40–12:00School safety zones – no entry for motor vehicles in the morning                                                                                                       
12:00–13:00Lunch and closing