NVF

Forside Nyheder NVF svenska avdelning delar ut pedagogiskt pris

NVF svenska avdelning delar ut pedagogiskt pris

Ann-Margret Hvitt Strömvall Foto Chalmers tekniska högskola

Ann-Margret Hvitt Strömvall, Chalmers får NVF:s pedagogiska pris

Ann-Margret Hvitt Strömvall arbetar vid avdelningen Vatten Miljö Teknik, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola och hon är professor i Miljö- och vattenteknik i urbana miljöer (Environmental and Urban Water Engineering). Hon är också ledare för ämnesområdet Dagvatten och förorenade material. Ann-Margret arbetar med forskning, undervisning och är författare inom hållbar vattenreningsteknik. I sin forskning arbetar hon med att förstå processer för ytavrinning från vägar och gator, urbana avvattningssystem, och vidare transporter av föroreningar till sediment och diken. Hon arbetar också med att utveckla innovativa naturbaserade tekniker för att rena förorenat vatten från vägar och urbana ytor där syftet också är att återvinna material och om möjligt utvinna metaller.

Ann-Margret Hvitt Strömvall har varit starkt involverad i undervisning på både grund och forskarutbildning vid både Chalmers och Göteborgs universitet. Hon har varit involverad i utveckling av kurser inom området som har gått igenom stora förändringar de senaste 2-3 decennierna. Hon har handlett 11 doktorander som huvud eller biträdande handledare sedan 2004. Hon har varit opponent 2 gånger vid disputationer och diskussionsledare 2 gånger vid licentiatseminarium och har medverkat i betygskommittéer (15st) för doktorander. Ann-Margret har handlett omkring 80 examensarbete

Priset på 25 000 kronor delas ut av NVF:s svenska avdelning, på sitt årsmöte i Stockholm den 7 mars 2024.

Nordiskt vägforum NVF ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spelar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar varje år ut ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden. Läs mer på vår webbplats www.nvfnorden.org

 

Kontakt:

Annelie Nylander, NVF-sekreterare, 070-258 84 20

Ann-Margret Hvitt Strömvall, pristagare, 031 – 772 86 00