NVF

Forside Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nordisk Vejforum (NVF)’s danske afdeling er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nordisk Vejforum (NVF)’s danske afdeling

C/O Vejdirektoratet

Carsten Niebuhrs Gade 43 5.sal

1577 København V

CVR-nr: 18 84 80 82

Telefon: 72443333

Mail: VD@vd.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Søren Kristensen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: skri@tbst.dk
 • På telefon: +45 41 78 05 31
 • Ved brev: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi indsamler dine persondata (navn, titel, arbejds-email, arbejdstelefon, din virksomhedens navn og adresse og navn på din NVF-arbejdsgruppe) for at kunne behandle din deltagelse i NVF’s medlemsaktiviteter, herunder arbejdsgruppearbejde.
 • Indsamlingen skyldes at vi skal vide, hvilke virksomheder der er medlem af NVF og hvilke af deres medarbejdere, der deltager i NVF’s arbejdsgruppearbejde.
 • Vi bruger dine oplysninger til at kunne komme i kontakt ved dig vedrørende udsendelse af materiale, herunder nyhedsbreve, dagsordener, årsrapporter med videre.

Retsgrundlag/hjemmel:

 • Samtykke

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: EU’ s Persondataforordning (GDPR) (EU) 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, styk 1, litra a

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler alene de oplysninger, du selv har oplyst ved din indmeldelse i NVF, nemlig:

 • Navn
 • Titel
 • Arbejds-email
 • Arbejdstelefon
 • Din virksomheds navn og kontaktoplysninger (adresse, email, (og for nogle danske virksomheder: EANnr))
 • Navnet på din NVF-arbejdsgruppe

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Data videregives alene til de andre NVF-foreninger (NVF’s svenske afdeling, NVF’s norske afdeling, NVF’s finske afdeling NVF’s islandske afdeling og NVF’s færøske afdeling). Videregivelse sker i forbindelse med indtastning af oplysninger i NVF’s fællesnordiske medlemsdatabase. Den fællesnordiske medlemsdatabase er en forudsætning for NVF’s arbejdsgruppe-arbejde. Medlemmerne af arbejdsgrupperne er således nødsaget til at kunne kontakte hinanden for at kunne arbejde sammen.
 • Vi publicerer en oversigt over medlemmerne i hver arbejdsgruppe på arbejdsgruppernes egne sider på NVF’s hjemmeside. Den offentlige oversigt viser, hvem der sidder i arbejdsgruppen (navn og virksomhed). Den oplyser ikke email eller telefonnummer.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om NVF’ færøske afdeling, som er beliggende i Færøerne. (Både Norge og Island er medlem af EØS, men ikke Færøerne.)

Vi kan oplyse, at EU Kommissionen har opgivet følgende lande, som sikre 3. lande: Færøerne, Andorra, Israel, Argentina, Jersey, New Zealand, Guernsey, Schweiz, Isle of Man, Uruguay.

Overførsel til disse lande kræver således ikke specifik godkendelse. Der skal selvfølgelig fortsat være hjemmel (samtykke) fra den registrerede.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i den fællesnordiske medlemsdatabase i op til fire år. (NVF arbejder i perioder på fire år. Den nuværende periode går fra sommeren 2020 til sommeren 2024.)

Det skal dog endvidere oplyses, at Vejdirektoratet, som leverer sekretariatsbistand til NVF, registrer oplysningerne i et arkivpligtigt system (360), og Vejdirektoratet beholder derfor sagens oplysninger indtil arkivpligten er afløftet. Aflevering vil typisk ske efter 5 år til Rigsarkivet. Derefter slettes data.

 

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

9. Din pligt til at afgive oplysninger

Det er en praktisk forudsætning for medlemskabet af NVF, at deltagerne afgiver deres kontaktoplysninger, så medlemmerne kan komme i kontakt med hinanden, og så sekretariatet kan komme i kontakt med medlemmerne.

Hvis du ikke vil give os oplysningerne, er konsekvenserne en udmeldelse af NVF.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.