NVF

Stadgar för Svenska avdelingen Nordiskt vägforum

Stadgar för
SVENSKA AVDELNINGEN AV NORDISKT VÄGFORUM

Rev 2020-03-03, Rev 2022-03-17, Rev 2024-03-07

Svenska avdelningen av Nordiskt Vägforum – NVF – verkar inom ramen för stadgar fastställda av förbundsstyrelsen att gälla för NVF, fastställda av förbundsstyrelsen den 28 november 1984, med senaste revidering 2023-11-22. Stadgarna ersätter nuvarande stadgar för avdelningen fastställda den 27 augusti 1993, med senaste revidering den 2023-03-17, och är utfärdade i enlighet med stadgarna för Nordiskt Vägforum.

§1 Syfte
NVF:s verksamhet ska främja utvecklingen inom väg- och transportsektorn genom samarbete mellan yrkesverksamma i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En viktig del av NVF:s arbete är att utbyta information, kunskap, erfarenheter och ”best practice” mellan de nordiska länderna.  Genom att lära av varandra får vi ökad kunskap och kan skapa bättre förutsättningar för medlemmarna i föreningen

§2 Medlemskap
Medlemskap i den svenska avdelningen kan beviljas företag, organisationer, högskolor och universitet, institut och statliga myndigheter, och kommuner, som verkar inom vägtrafik- och vägtransportområdet i Sverige.

Enskilda personer, som genom sin utbildning, verksamhet eller tidigare verksamhet kan främja förbundets ändamål kan efter särskild ansökan beviljas medlemskap.

Medlemskap beslutas av avdelningsstyrelsen.

Medlem, som ej fullgör sina skyldigheter gentemot förbundet eller som skadar förbundets syfte, kan av styrelsen uteslutas ur avdelningen.

§3 Styrelse
Avdelningens styrelse utses av årsmötet för en tid av fyra år. Följande organisationer äger rätt att nominera en kandidat vardera:

 • Innovationsföretagen
 • Byggföretagen
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Trafikverket

Därutöver har styrelsen att till årsmötet föreslå en kandidat som representerar sektionerna för väg- och vattenbyggnad eller motsvarande vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande samt sekreterare, som tillika är kassör och som handhar avdelningens löpande förvaltning

För beslut erfordras att minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter.

§4 Adjungering av styrelseledamöter
Styrelsen äger utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

§5 Bestämmelser om revisor eller revisorer
Föreningens revisor väljs på föreningens stämma.

Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisorn senast fyra veckor före ordinarie årsmöte. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär.

§6 Årsmöte
Samtliga medlemmar äger rätt att deltaga i avdelningens årsmöte. Detta skall hållas före utgången av mars månad.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse
 • Godkännande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter (sker vart fjärde år eller fyllnadsval under perioden
 • Val av revisor och revisorssuppleant
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av årsavgifter
 • Plan för långsiktig inriktning av verksamheten

Vid årsmötet har företagsmedlemmar rösträtt med röstetal i relation till årsavgiften för den kategori medlemmen tillhör. För varje helt tusental kronor i årsavgift har medlem en röst.

Enskilda medlemmar har yttranderätt vid årsmötet men ingen rösträtt.

§7 Arbetsgrupper
För arbetsgruppers arbete gäller arbetsordning för NVF:s arbetsgrupper fastställd av förbundsstyrelsen den 28 november 1984. Reviderade 22 november 2023 i Köpenhamn

Förslag på medlemmar till arbetsgrupp läggs fram av medlemsorganisationer. Därefter godkänns de av styrelsen.

Alla kostnader för arbetsgruppsmedlems deltagande i arbetsgrupps arbete bestrides av medlemmens arbetsgivare eller av medlemmen själv. Avdelningsstyrelsen kan besluta om avsteg från denna regel.

Styrelsen kan ställa medel till arbetsgrupps förfogande för särskilda uppgifter efter ansökan från arbetsgruppen.

§8 Stadgeändring
Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet.

§9 Upplösning av föreningen
För upplösning av NVF svenska avdelning krävs beslut härom med minst 2/3 av medlemsföreningarnas totala antal röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

I beslut om upplösning skall anges hur eventuella tillgångar skall användas för bestämt främjande ändamål

§10 Ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft efter beslut på svenska avdelningens årsmöte den 7 mars 2024.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Roberto Maiorana
Sverige
Trafikverket
Næstformand
Land
Organisation
Anna Lundman
Sverige
Representant Innovationsföretagen
Medlem
Land
Organisation
Aliaksei Laureshyn
Sverige
Universitet och Högskolor
Lars Redtzer
Sverige
Byggföretagen
Peter Haglund
Sverige
Sveriges kommuner och regioner
Tomas Svensson
Sverige
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer
26.-26. maj, 2020

Protokoll styrelsemöte svenska avdelningen 26 maj 2020

Protokoll styrelsemöte svenska avdelningen 26 maj 2020Sverige
4.-4. september, 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 4. september 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 4. september 2020Sverige
13.-13. november, 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 13. november 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 13. november 2020Sverige
5.-5. februar, 2021

Svenska avdelningsstyrelsens styrelsemöte 5. februar 2021

Svenska avdelningsstyrelsens styrelsemöte 5. februar 2021Sverige
4.-4. marts, 2021

Svenska avdelningens årsmöte

Svenska avdelningens årsmöteSverige
28.-28. maj, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 28. maj 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 28. maj 2021Sverige
3.-3. september, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 3. september 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 3. september 2021Sverige
10.-10. november, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 10. november 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 10. november 2021Sverige
14.-14. februar, 2022

Svenska avdelningen styrelsemöte 14/2-2022

Svenska avdelningen styrelsemöte 14/2-2022Sverige
17.-17. marts, 2022

Svenska avdelningen årsmöte 2022

Svenska avdelningen årsmöte 2022Sverige
30.-30. maj, 2022

Svenska avdelningen styrelsemöte 30 maj 2022

Svenska avdelningen styrelsemöte 30 maj 2022Sverige
14.-14. marts, 2023

NVF Svenska avdelnings årsmöte 14 mars 2023

NVF Svenska avdelnings årsmöte 14 mars 2023Sverige
12.-13. oktober, 2023
9.-9. februar, 2024

Styrelsemöte i svenska avdelningen av NVF den 9 februari 2024

Styrelsemöte i svenska avdelningen av NVF den 9 februari 2024Sverige
7.-7. marts, 2024

NVF årsmöte verksamhetsåret 2023 7. mars 2024

NVF årsmöte verksamhetsåret 2023 7. mars 2024Sverige

Arbejdsmateriale

Nyheder


17. maj, 2024

👂 Listen carefully 👂

Have you ever wondered how big of a difference a noise barrier makes? One of the exciting tours you can experience at the Via Nordica 2024 Congress, is Auralisations of…

2. maj, 2024

📅Have you seen the full programme?📅

Via Nordica 2024 offers a wide range of parallel sessions, plenary sessions and technical tours. Take a look at the PDF file here and get a clear overview of the full…

4. april, 2024

🚧How do we procure for the future? 🚧

Road procurement in the Nordics is in the forefront internationally in taking into use new more cooperative and relational contracting models. The Via Nordica 2024 Congress includes a session dedicated…

Flere nyheder