NVF

Stadgar för Svenska avdeling av nodiskt vägforum

Stadgar för

SVENSKA AVDELNINGEN AV NORDISKT VÄGFORUM

Rev 2020-03-03

§ 1 Syfte

Svenska avdelningen av Nordiskt Vägforum – NVF – verkar inom ramen för stadgar fastställda av förbundsstyrelsen att gälla för NVF, fastställda av förbundsstyrelsen den 28 november 1984, med senaste revidering 21-11-2019

Detta är den Svenska avdelningens stagar som är utfärdade i enlighet med stadgarna för Nordiskt Vägforum,

Stadgarna ersätter stadgar för avdelningen fastställda den 27 augusti 1993, med senaste revidering den 2017-03-15.

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i den svenska avdelningen kan beviljas företag, organisationer, högskolor och universitet, institut och statliga myndigheter, och kommuner, som verkar inom vägtrafik- och vägtransportområdet i Sverige.

Enskilda personer, som genom sin utbildning, verksamhet eller tidigare verksamhet kan främja förbundets ändamål kan efter särskild ansökan beviljas medlemskap.

Medlemskap beslutas av avdelningsstyrelsen.

Medlem, som ej fullgör sina skyldigheter gentemot förbundet eller som skadar förbundets syfte, kan av styrelsen uteslutas ur avdelningen.

§ 3 Styrelse

Avdelningens styrelse utses av årsmötet för en tid av fyra år. Ny styrelse tillträder efter kongressen.

Följande organisationer äger rätt att nominera en kandidat vardera:

·         Innovationsföretagen

·         Byggföretagen

·         Sveriges kommuner och regioner

·         Statens väg- och transportforskningsinstitut

·         Trafikverket


Därutöver har styrelsen att till årsmötet föreslå en kandidat som representerar sektionerna för väg- och vattenbyggnad eller motsvarande vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet.

Trafikverkets generaldirektör eller stf generaldirektör är styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen utser på förslag av Trafikverket sekreterare, tillika kassör, som handhar avdelningens löpande förvaltning.

För beslut erfordras att minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter.

§ 4 Årsmöte

Samtliga medlemmar äger rätt att deltaga i avdelningens årsmöte. Detta skall hållas före utgången av mars månad.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

·         Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse

·         Godkännande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

·         Val av styrelseledamöter (endast kongressår) och eventuellt kompletteringsval

·         Val av revisor och revisorssuppleant

·         Fastställande av verksamhetsplan

·         Fastställande av årsavgifter

·         Plan för långsiktig inriktning av verksamheten


Vid årsmötet har företagsmedlemmar rösträtt med röstetal i relation till årsavgiften för den kategori medlemmen tillhör. För varje helt tusental kronor i årsavgift har medlem en röst.

Enskilda medlemmar har yttranderätt vid årsmötet men ingen rösträtt

§ 5 Arbetsgrupper

För arbetsgruppers arbete gäller arbetsordning för NVF:s arbetsgrupper fastställd av förbundsstyrelsen den 28 november 1984. Reviderade 26 november 2015 i Stockholm (§7).

Förslag på medlemmar till arbetsgrupp läggs fram av medlemsorganisationer. Därefter godkänns de av styrelsen.

Alla kostnader för arbetsgruppsmedlems deltagande i arbetsgrupps arbete bestrides av medlemmens arbetsgivare eller av medlemmen själv. Avdelningsstyrelsen kan besluta om avsteg från denna regel.

Styrelsen kan ställa medel till arbetsgrupps förfogande för särskilda uppgifter efter ansökan från utskottet.

§ 6 Stadgeändring

Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet.

§ 7 Ikraftträdande

 

Dessa stadgar träder i kraft efter beslut på Svenska avdelningens årsmöte den 3 mars 2020.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Lena Erixon
Sverige
Trafikverket
Næstformand
Land
Organisation
Anna Lundman
Sverige
Representant Innovationsföretagen
NVF-sekretær
Land
Organisation
Annelie Nylander
Sverige
Trafikverket
Medlem
Land
Organisation
Aliaksei Laureshyn
Sverige
Universitet och Högskolor
Lotta Brändström
Sverige
Byggföretagen
Mattias Lundberg
Sverige
Stockholms stad Trafikkontoret
Tomas Svensson
Sverige
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer
5.-5. februar, 2021

Svenska avdelningsstyrelsens styrelsemöte 5. februar 2021

Svenska avdelningsstyrelsens styrelsemöte 5. februar 2021Sverige
4.-4. marts, 2021

Svenska avdelningens årsmöte

Svenska avdelningens årsmöteSverige
28.-28. maj, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 28. maj 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 28. maj 2021Sverige
3.-3. september, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 3. september 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 3. september 2021Sverige
10.-10. november, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 10. november 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 10. november 2021Sverige
26.-26. maj, 2020

Protokoll styrelsemöte svenska avdelningen 26 maj 2020

Protokoll styrelsemöte svenska avdelningen 26 maj 2020Sverige
4.-4. september, 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 4. september 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 4. september 2020Sverige
13.-13. november, 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 13. november 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 13. november 2020Sverige

Arbejdsmateriale

Nyheder


23. september, 2020

Ingen möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag 2021

Den svenska avdelningsstyrelsen har beslutat att pausa möjligheten att söka utvecklingsbidrag med hänvisning till den ekonomiska situationen efter det inställda eventet Via Nordica.

23. september, 2020

Ingen utlysning av stipendium

Den svenska avdelningsstyrelsen har beslutat att inte dela ut stipendiet för 2021 med hänvisning till den ekonomiska situationen efter det inställda eventet Via Nordica men också det svaga intresset, år…

23. juni, 2020

Sverige säger tack, och lycka till!

Den 1 juli lämnar Sverige över ordförandeskapet i Nordiskt vägforum till Danmark. Lena Erixon som varit förbundsordförande under det svenska ordförandeskapet vill skicka ett tack och en hälsning i samband…