NVF

NVF-stipend 2020 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.

Formålet er å støtte studenter og forskere og samtidig gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap.

Stipend tildeles i forbindelse med studier, spesielt for å støtte nordiske studier eller praksis, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipend tildeles ikke til kongressreiser.

Fagområder/tema som for tiden er spesielt aktuelle for NVF-stipend er:

 • Transport i byer og transportplanlegging
 • Utforming
 • Vegteknologi
 • Trafikksikkerhet
 • Klimakrav i kontrakter
 • Tunneler
 • Drift og vedlikehold
 • Godstransport
 • Bruer
 • ITS
 • Nordisk anleggsmarked

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studiet eller forskningsarbeidet og budsjett.

Les mer om stipendordningen på NVFs hjemmesider www.nvfnorden.org

Søknadsfrist: 4. mars 2020

Søknaden merkes “NVF-stipend 2020” og sendes:

Marit Due
NVF-sekretær

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO
Telefon: 90530801
E-post: [email protected]

 

§ 1 Styret i norsk avdeling av NVF kan hvert år bruke av avdelingens midler til å tildele stipend. Størrelse på beløpet som avsettes til stipend fastsettes av årsmøtet i forbindelse med godkjenning av det årlige budsjettet.

 

§ 2 Formålet med stipendet er å gi støtte til studenter og forskere innenfor veg og vegtrafikk og å gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap. Dette gjelder spesielt for å støtte opp under det nordiske samarbeidet og å utvikle kompetanse i nordiske land i samsvar med NVFs formål.

 

§ 3 Stipendiet kan tildeles i forbindelse med studier, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipendet kan også tildeles studenter for deltakelse på NVFs kongresser hvis dette har betydning for studiet for øvrig. Stipendmidler skal ikke tildeles til øvrige kongressreiser og konferanser.

 

§ 4 Stipend tildeles av styret etter søknad i mars måned. Kunngjøring av stipendet skjer i god tid før søknadsfristen. Ved valg av stipendiat(er) skal det legges vekt på studie- eller forskningsplanens innhold, motivasjon og stipendets betydning for at planen kan bli fullført. Stipendmidler kan også brukes som en hederspris til et spesielt godt forsknings- eller utviklingsarbeid som fremmer NVFs formål.

 

§ 5 Stipendiater skal innen ett år presentere en rapport til norsk avdeling av NVF som redegjør for det faglige utbyttet av stipendet.

Nedenstående stipender er blevet udgivet i perioden 2016-2020: 

2019:

2018: 

2017: 

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2004:

2003:

2002:

2001:

2000:

 • Hoshiar Nooraddin: Mellomarealer i veiplanlegging
 • Bjørn Iuell: Miljø, Infrastrukturens og trafikkens innvirkning på miljøet
 • Torill Presttun: Utbygging av infrastruktur og byutvikling
 • Jens Børøsund & Kjell Bjerkan: Samspill mellom fører, kjøretøy, omgivelse og andre faktorer av betydning for trafikksikkerheten
 • Anne Trine Hoel & Kirsti Slotsvik: Bærekraftig planlegging for turisme

1999:

 • Liv Marit Engene: Videreutdanning innen miljøarbeid
 • Harald Håkonsen: Merverdiavgift og vegfritak i nordisk vegsektor
 • Ole A. Hagen: Studie av kollektivtransport i Nederland
 • Wenche Kirkeby, Elin Børrud, Anne Ogner, Bodil Riis, Marit Ulveset og  Nina Ødegaard: Godstransport i storby
 • Marit Sørstrøm: System for vegprising

1998:

 • Skuli Thordarson: Planlegging og drift av veger utsatt for drivsnø
 • Snorre Lægran: Konsekvensutredninger innen vegsektoren
 • Tor Utengen, Karin Pedersen, Bent Finckenhagen: Sammenligning av fagopplæringen på nordisk plan, som et verktøy for å fremme et felles arbeidsmarked for veg- og trafikksektoren

1997:

 • John Gustavsen: Bruk av komposittmaterialer for bruformål
 • Svein Ole Åstebøl: Veiavrenning og vannforurensning
 • Torfinn Svendsen: Geopolar posisjonering av anleggsmaskiner i vegbyggingssammenheng
 • Kari L. Stenersen & Kari Bergum: EØS avtalen ang. kjøretøy, verksted osv. samt organisering og adm.løsninger

1996:

 • Rolf N. Sørensen: Studie av arbeidsdeling, myndighet og ansvar mellom transportselskap og samferdselsmyndighet i Skottland
 • Knut A. Henriksen: Studie i forbindelse med kjøretøykontroll iht EU’s regler

1995:

 • Ann-Kjersti Johnsen & Sunniva Schjetne: Naturvennlige løsninger i veganlegg
 • Finn Zetterstrøm & Liv Solland: Miljøgeometri

1994:

 • Magne Lerfaldet & Roald Aabø: Jevnhet av veger/nye retningslinjer for akseptable setninger
 • Lidvard Skorpa & Svein Magne Olsen: Effekten av investeringer i vegsektoren

1993:

 • Lars Erik Hauer: Bruk av strekningsdata til styrings- og overvåkingsformål
 • Gyda Grendstad & Nina Ødegaard: Tettstedsproblematikk med hovedvekt på grøntstruktur og transport
 • Jan Erik Torp & Nils H. Kraugerud: Miljøvennlig transport – sykkel – kollektivtransport

1992:

 • Gunnar Gjerdingen: Arbeidsmiljø innen vegsektoren – arbeidsulykker i tunneldrift
 • Knut A. Henriksen: EF’s regler for periodisk kontroll – studiereise til Danmark
 • Terje Børsheim & Ivar Hebnes: Miljøaspekter tilknyttet div. utbyggingsprosjekter i Bayern, Tyskland
 • Tore Sager: Bompengeringene i Bergen, Oslo og Trondheim – en beskrivelse og analyse av gakgrunnen for realiseringen
 • Anne Tønder: Nedbrytningsmekanismer for lavtrafikerte veger

1991:

 • Pål Tvedt: Studie/utredning av bruk av vegdata innen vegforvaltning i noen europeiske land
 • Kirsti L. Slotsvik: Relasjon veg – landskap; miljøsoner, konsekvensanalyser
 • Hilmar Liane: Ulykkesanalyse av trafikkulykker i Norge og Sverige – årsaksforhold, tiltak
 • Trond R. Larsen: Elektroniske informasjonstavler som trafikksikkerhetstiltak – en studie av svenske erfaringer
 • Erik Norstrøm & Svein Meek: Overvåking av vegnettet – milødata, vindforhold og rasfare

1990:

 • Elin Børrud: Studie av “Veg- og tettstedsforming – Hvordan vegomlegging kan påvirke stedskarakteren”
 • Eddy Jordan: Studie av “FVD-tekniske anlegg i tunneler”
 • Sverre Strand: Studie av “Tidskostnadenes betydning for trafikkprognosen og lønnsomheten i vegprosjekter” – studiereise til USA
 • Oskar Gjestemoen: Fra ride-/kløvveg til Kongeveg fra Krødsherad gjennom Hallingdal og Hemsedal til Sogn grense

1989:

 • Ragnar H. Nilsen & Erik B. Hagen: Studie av “Trafikkskilting og trafikkinformasjon”
 • Rolf Sommervik & Odd Pape: Studie av “Organisering og gjennomføring av vedlikehold av veger i det finske vegvesenet, spesiselt på vegmesternivå”
 • Trond A. Østmoen & Halvard Sindre: Studie av “Bruk av epoxybelagt armering i brukonstruksjoner”
 • Johan Filseth: Studie av “Miljøforurensningsproblemer”

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Ingrid Dahl Hovland
Norge
Statens vegvesen
Næstformand
Land
Organisation
Dan Robert Granerud
Norge
Veidekke
NVF-sekretær
Land
Organisation
Marit Due
Norge
Statens vegvesen
Medlem
Land
Organisation
Elisabeth Schjølberg
Norge
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Rune Herdlevær
Norge
Bergen kommune
Suppleant
Land
Organisation
Jan Johansen
Norge
Trygg Trafikk
Lillian Fjerdingen
Norge
Norconsult
Per Morten Lund
Norge
Statens vegvesen
Signe Nyhus
Norge
Oslo Kommune

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder