NVF

Forside LandeDanmark Vedtægter

Vedtægter for Nordisk Vejforums danske afdeling

Besluttet af Nordisk Vejforums danske afdeling på bestyrelsesmødet den 28. februar 2017, og dermed ændres vedtægterne af 1. januar 2007 med senere ændringer.

§ 1 Navn

Foreningens navn er: Nordisk Vejforums danske afdeling.

§ 2 Formål

Nordisk Vejforums danske afdeling er tilsluttet det nordiske forbund Nordisk Vejforum(NVF) og har samme formål som Nordisk Vejforum.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer af afdelingen kan optages institutioner, organisationer og sammenslutninger(gruppemedlemmer) samt virksomheder (enkeltmedlemmer), som har tilknytningtil vej- og transportsektoren, og som i øvrigt i kraft af deres virksomhed kan fremmeforbundets formål.Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om godkendelse af medlemskab.

§ 4 Bestyrelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse, som er Nordisk Vejforums danske afdeling’s højestemyndighed.

Vejdirektoratets vejdirektør er formand.

Bestyrelsen omfatter herudover én valgt repræsentant for hver af følgende grupper:

  • Kommunal Vejteknisk Forening, KVF
  • Kommunalteknisk Chefforening, KTC
  • Forsknings- og undervisningsinstitutionerne
  • Ingeniørforeningen i Danmark, IDA
  • Asfaltindustrien· Dansk Byggeri
  • Foreningen af rådgivende ingeniører, F.R.I.
  • Dansk Transport og Logistik (DTL)

Valgene til bestyrelsen gælder for en 4-årig periode begyndende ved årsskiftet efterNVF’s kongresser.

Bestyrelsen vælger næstformand, sekretær og kasserer. Sidstnævnte to kan vælgesuden for bestyrelsens kreds.

Bestyrelsen vælger desuden uden for bestyrelsens kreds en statsautoriseret revisor.

For at bestyrelsen skal kunne træffe beslutninger, skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmernedeltage i behandlingen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemmeudslaget.

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af afdelingen.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ved virtuelle høringer skalfristen for besvarelse af høringen være minimum 14 dage.

Rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder i den danske afdeling kan normalt ikke  afholdes af afdelingens kasse.

Alle udgifter, der skal afholdes af den danske afdelings kasse, skal forud godkendes af formanden eller kassereren.

 

§ 5 Tegningsret og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af formanden og næstformanden.

 

Stk 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti samt indgå aftale herom.

 

Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§6 Udvalg og netværk

Bestyrelsen træffer beslutning om den danske afdelings deltagelse i NVF’s nordiske udvalg og andre aktiviteter. Deltagelse i udvalg sker på baggrund af en indstilling fra medarbejderens virksomhed.

 

Bestyrelsen træffer desuden beslutning om den danske afdelings organisering og kan nedsætte nationale netværk, arbejdsgrupper og lignende.

For alle udvalgsmedlemmer gælder, at deres arbejdsplads skal være enkeltmedlem af Nordisk Vejforums danske afdeling.

 

Mødereferater skal stiles til NVF-sekretæren for den danske afdeling.

Alle udgifter i forbindelse med arbejdet i udvalg, netværk med mere skal i forvejen godkendes af kassereren for den danske NVF-afdeling.

 

§ 7 Årsberetning

Bestyrelsen udarbejder hvert år en skriftlig årsrapport, der orienterer om afdelingens og forbundets aktiviteter. Årsrapporten udsendes til samtlige medlemsvirksomheder.

 

§ 8 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab udarbejdes inden den 1. marts det følgende år og forelægges tilbestyrelsens godkendelse.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor.

 

Medlemsvirksomhederne i Nordisk Vejforums danske afdeling skal have forslag til vedtægtsændringer til høring mindst 4 uger før forslagets behandling i bestyrelsen.

 

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsens medlemmer i hænde mindst 4 uger inden dets behandling i bestyrelsen.

 

§ 9 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på et til dette formål indkaldt bestyrelsesmøde, der skal være indkaldt med mindst 6 ugers varsel, og kun når mindst halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Foreningens formue skal i tilfælde af afdelingens opløsning uddeles i form af stipendier eller gaver til institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, der har til formål at fremme udviklingen inden for vej-, vejtrafik- og vejtransportområdet.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Jens Holmboe
Danmark
Vejdirektoratet
Næstformand
Land
Organisation
Ib Enevoldsen
Danmark
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Medlem
Land
Organisation
Camilla Fogh Larsen
Danmark
Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne
Claus Terkildsen
Danmark
Asfaltindustrien
Eva Kanstrup
Danmark
Kommunalteknisk Chefforening (KTC)
John Roy Vesterholm
Danmark
DTL Danske Vognmænd (Danish Transport and Logistics)
Lars-Erik Skydsbjerg
Danmark
Kommunal Vejteknisk Forening (KVF)
Lárus Ágústsson
Danmark
IDA Trafik og Byplan
Torben Liborius
Danmark
Dansk Infrastruktur

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer
11.-12. juni, 2024

Via Nordica 2024

Via Nordica 2024Danmark
27.-27. oktober, 2020

Bestyrelsesmøde i den danske NVF-afdeling

Bestyrelsesmøde i den danske NVF-afdelingDanmark
22.-22. februar, 2021

Møde i NVF’s danske bestyrelse 22. februar 2021

Møde i NVF’s danske bestyrelse 22. februar 2021Danmark
25.-25. oktober, 2021

Møde i bestyrelsen for den danske NVF-afdeling 25/10-2021

Møde i bestyrelsen for den danske NVF-afdeling 25/10-2021Danmark
4.-4. maj, 2022
31.-31. august, 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 31. august 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 31. august 2022Danmark
7.-7. september, 2022

Workshop 7. september 2022

ForbundsstyrelsenDanmark
12.-12. oktober, 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 12. oktober 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 12. oktober 2022Danmark
13.-14. oktober, 2022
7.-8. november, 2022

Seminar i Odense 7.-8. november 2022 i Odense: Målkonflikter

Transport i byer og transportplanlægningDanmark
29.-29. februar, 2024

Arbejdsmateriale

Nyheder


17. maj, 2024

👂 Listen carefully 👂

Have you ever wondered how big of a difference a noise barrier makes? One of the exciting tours you can experience at the Via Nordica 2024 Congress, is Auralisations of…

2. maj, 2024

📅Have you seen the full programme?📅

Via Nordica 2024 offers a wide range of parallel sessions, plenary sessions and technical tours. Take a look at the PDF file here and get a clear overview of the full…

4. april, 2024

🚧How do we procure for the future? 🚧

Road procurement in the Nordics is in the forefront internationally in taking into use new more cooperative and relational contracting models. The Via Nordica 2024 Congress includes a session dedicated…

Flere nyheder